Definities / In deze voorwaarden staan geen moeilijke definities. Is het toch niet helemaal duidelijk? Neem dan vooral contact met ons op. Dan leggen we het graag uit. Naar onze klanten / partners / afnemers verwijzen we in deze voorwaarden naar de ‘ondernemer’. 

Identiteit / Amsterdam Republic B.V.
 is geregistreerd op de Johan van Hasseltweg 12B, te Amsterdam


De prijs / Bij ieder product van Amsterdam Republic vindt u de actuele prijzen op de opdrachtbevestiging. Alle prijzen zijn exclusief BTW getoond op de opdrachtbevestiging. 

Nakoming overeenkomst en garantie / We doen ons uiterste best om het door u bestelde juist aan u te leveren. Hebben wij toch een foutje gemaakt? Laat het ons dan weten. Dan doen we er alles aan om het direct met u op te lossen.


Levering en uitvoering / Wij doen ons uiterste best uw bestelling zo snel mogelijk bij u te laten bezorgen. In ieder geval spreken we een te verwachten leverdatum af. Lukt dat toch niet, dan stellen wij u daarvan op de hoogte en mag u vanzelfsprekend altijd de bestelling annuleren. Als wij het door u bestelde product niet meer kunnen leveren, kunt u altijd kiezen uit een alternatief product of de bestelling gelijk annuleren.
 Heeft u al betaald en u heeft geannuleerd? Dan storten wij het aankoopbedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen terug.

Is uw bestelling niet in goede orde bij u aangekomen? Er mist iets, of het product is beschadigd? Laat het ons dan ook gelijk na de bezorging weten, zodat we direct een oplossing kunnen bieden.

Betaling / Wij bieden u verschillende mogelijkheden om te betalen voor uw bestelling. Bij nieuwe locaties werken we bij de eerste bestelling normaliter met een vooruitbetaling. Na de eerste bestelling kan dit op factuur, met een betaaltermijn variërend tussen de 0 en 30 dagen afhankelijk van onze financiële check (creditscore) van de locatie.
 Wij verzoeken u bij het betalen altijd uw ordernummer te (laten) vermelden. Zijn de betaalgegevens niet juist? Dan verzoeken wij u dat ons gelijk te laten weten.

Klachtenregeling / Af en toe gaat er iets mis met een bestelling of maken wij gewoon een fout. Dat is vervelend, vooral voor u. Mocht u daarover een klacht hebben, laat het ons dan snel weten. We zullen onze uiterste best doen om het weer goed te maken.

Oplossingen proberen we altijd gelijk te bedenken, maar uiterlijk binnen 14 dagen beloven we inhoudelijk op uw vraag te reageren.

Toepasselijkheid 


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Amsterdam Republic B.V. en ondernemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de ondernemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de ondernemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de ondernemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de ondernemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de ondernemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Het aanbod


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de ondernemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Opzegging / Eenmalige bestellingen bij Amsterdam Republic zijn eenmalig. Hier zitten geen verdere verplichtingen aan. Bij een periodieke bestelling geldt er een opzegtermijn van 1 kalendermaand en wordt de afgesproken periode als in de overeenkomst opgenomen aangehouden.

Betalingstermijn / Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de locatie verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen.
 Indien anders vermeld geldt de betalingstermijn die in de opdrachtbevestiging is afgesproken.

Geschillen
 / Op overeenkomsten tussen Amsterdam Republic B.V. en de ondernemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Amsterdam Republic B.V.. Amsterdam Republic B.V. blijft echter bevoegd de ondernemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De ondernemer heeft het recht gedurende vijf weken nadat Amsterdam Republic B.V. zich op het voorgaande heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.